Terénní úpravy

- provádíme skrývku nebo doplnění ornice, výkopové práce, přesun hmot, modelaci terénu,
meliorace, protierozní opatření, rekultivace pozemků, revitalizace vodních toků
- nabízíme separaci výkopků a zpětný zásyp bez nutnosti použití materiálu s jemnou frakcí
- přesun sypanin z obtížně přístupných míst pásovým „dumprem“
- zřizujeme stabilizační konstrukce svahů, břehů a ploch náchylných na vznik eroze
- zajišťujeme výkopové práce pásovým „minibarem“, včetně přesunu výkopku a následného začištění a úpravy povrchu
- provádíme chemickou likvidaci invazních rostlin před založením kultur

Komentáře nejsou povoleny.